RODO

RODO

INFORMACJE O SPOSOBIE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH PRZEZ ACTIVTEK MEDICA SP. Z O.O

Mając na uwadze artykuł 13 oraz 14 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej 2016/679 (RODO) przekazujemy informacje o zasadach przetwarzania danych osobowych przez ACTIVTEK MEDICA spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Kielcach. ACTIVTEK MEDICA sp. z o.o. będzie dalej nazywana administratorem.

 1. Administrator
  1. Administratorem danych osobowych jest ACTIVTEK MEDICA sp. z o.o. z siedzibą w Kielcach przy ol. Olszewskiego 21, 25-663 Kielce, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Kielcach, X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000656981, NIP: 9591982240, REGON: 366246884.
 2. Kategorie przetwarzanych danych
  1. Administrator może przetwarzać m.in. następujące kategorie danych osobowych: dane identyfikacyjne, dane adresowe, dane kontaktowe oraz ewentualnie inne dane, jeżeli są one niezbędne do celów, w których Administrator przetwarza dane.
 3. Cele przetwarzania danych
  1. Administrator może przetwarzać dane osobowe w celu:
   1. wykonania umowy lub podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą przed zawarciem umowy;
    1. jeśli stroną umowy jest osoba, której dane dotyczą, to podstawą prawną przetwarzania będzie art. 6 ust. 1 lit. b RODO;
    2. jeśli stroną umowy nie jest osoba, której dane dotyczą (a np. jej pracodawca), to podstawą prawną przetwarzania będzie art. 6 1 lit. f RODO, ponieważ zawarcie takiej umowy jest prawnie uzasadnionym interesem Administratora;
    3. podanie danych osobowych w przypadku tego celu przetwarzania jest dobrowolne, ale jest warunkiem podjęcia działań przed zawarciem umowy a następnie zawarcia tej umowy;
    4. bez podania danych zawarcie umowy nie będzie możliwe;
   2. prowadzenia marketingu bezpośredniego produktów i usług Administratora;
    1. podstawą prawną przetwarzania będzie art. 6 1 lit. f RODO, ponieważ marketing bezpośredni produktów i usług Administratora jest jego prawnie uzasadnionym interesem;
    2. przetwarzanie danych w celu przesyłania treści marketingowych mailowo lub przekazywania ich telefonicznie będzie miało miejsce tylko, jeśli osoba, które dane dotyczą wyraziła zgodę na otrzymywanie informacji handlowych mailowo lub odpowiednio na korzystanie z jej numeru telefonu w celach marketingowych;
    3. podanie danych osobowych w przypadku tego celu przetwarzania jest dobrowolne;
    4. w przypadku braku podania danych osobowych takich jak numeru telefonu lub adresu e-mail osoba, której dane dotyczą nie będzie otrzymywała treści marketingowych.
   3. skontaktowania się z osobą, której dane dotyczą, jeśli ta napisała do Administratora wiadomość lub wypełniła formolarz kontaktowy;
    1. podstawą prawną przetwarzania będzie art. 6 1 lit. f RODO, ponieważ odpowiadanie na zapytania lub korespondencję jest prawnie uzasadnionym interesem Administratora;
    2. podanie danych osobowych w przypadku tego celu przetwarzania jest dobrowolne, ale może być konieczne, żeby dana osoba mogła skontaktować się z Administratorem i uzyskać odpowiedź;
    3. bez podania danych uzyskanie odpowiedzi od Administratora może nie być możliwe, ale będzie to zależeć od konkretnej sytuacji;
   4. wypełniania obowiązków prawnych ciążących na Administratorze, takich jak na przykład prowadzenie dokumentacji księgowej i rachunkowości zgodnie z obowiązującymi przepisami;
    1. podstawą prawną będzie art. 6 ust. 1 lit. c RODO;
    2. podanie danych, które są przetwarzane w tym celu jest wymogiem ustawowym;
    3. brak podania danych uniemożliwiłby zawarcie umowy lub w konkretnym przypadku na przykład wystawienie faktury;
   5. dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami innych podmiotów;
    1. podstawą prawną przetwarzania będzie art. 6 1 lit. f RODO, ponieważ realizacja swoich praw w razie ewentualnego sporu jest prawnie uzasadnionym interesem Administratora;
    2. w przypadku tego celu przetwarzania Administrator prawdopodobnie będzie dysponował już danymi osobowymi;
    3. podanie innych danych osobowych może być jednak wymogiem ustawowym wynikającym z prowadzonego sporu, ale będzie to zależeć od konkretnej sytuacji.
 1. Odbiorcy danych
  1. Administrator może udostępnić dane osobowe odbiorcom, którzy przetwarzają dane w imieniu Administratora lub przetwarzają dane osobowe jako odrębni, niezależni administratorzy.
  2. Administrator udostępnia odbiorcom dane osobowe zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, na przykład w oparciu o umowy powierzenia przetwarzania danych.
  3. Administrator może udostępnić dane osobowe swoim podwykonawcom (podmiotom, z usług których korzysta przy przetwarzaniu) takim jak: Google LLC z siedzibą w USA oraz Google Ireland Limited z siedzibą w Irlandii – dostawcy usługi Google Analytics – narzędzia do analizowania strony Internetowej.
  4. Odbiorcami danych osobowych Użytkownika mogą być również następujące kategorie podmiotów: pracownicy i współpracownicy Administratora, hostingodawcy, agencje marketingowe i reklamowe, podmioty świadczące usługi obsługi i utrzymania systemów IT, doradcy prawni. Podmiotom tym Administrator udostępnia dane osobowe Użytkowników zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa (na przykład w oparciu o umowy powierzenia przetwarzania danych, jeśli ich zawarcie jest wymagane zgodnie z RODO).
  5. Administrator jest uprawniony do udostępnienia danych osobowych również innym podmiotom, jeśli obowiązek taki wynika z przepisów prawa.
 2. Przekazywanie danych poza Europejski Obszar Gospodarczy
  1. Administrator nie przekazuje danych osobowych poza Europejski Obszar Gospodarczy za wyjątkiem korzystania z usług następujących podmiotów: Google LLC oraz Google Ireland Limited.
  2. W tym przypadku następuje transfer danych do USA. Transfer danych poza Europejski Obszar Gospodarczy odbywa się na podstawie standardowych klauzol umownych (art. 46 ust. 2 RODO).

Tekst standardowych klauzol umownych Google jest dostępny pod tym linkiem: https://privacy.google.com/businesses/processorterms/mccs/.

 1. Okres przechowywania danych
  1. Okres przechowywania danych osobowych jest ściśle powiązany z celem ich przetwarzania, dane osobowe nie będą przetwarzane dłużej niż przez okres, który wynika z celu w jakim zostały zebrane.
  2. Dane osobowe przetwarzane:
   1. w celu:
    1. podjęcia działań przed zawarciem umowy – będą przechowywane przez okres 2 lat od dnia podjęcia tych działań, o ile nie doszło do zawarcia umowy;
    2. wykonania umowy – będą przechowywane przez okres w jakim umowa jest realizowana i przez okres potrzebny do przedawnienia roszczeń;
   2. w celu prowadzenia marketingu bezpośredniego produktów i usług Administratora – będą przechowywane do momentu:
    1. zgłoszenia sprzeciwu względem ich przetwarzania w tym celu, lub
    2. cofnięcia zgody na otrzymywanie informacji handlowej lub na używanie telekomunikacyjnych urządzeń końcowych i automatycznych systemów wywołujących dla celów marketingu bezpośredniego;
   3. w celu skontaktowania się z osobą, której dane dotyczą, jeśli ta napisała do Administratora wiadomość lub wypełniła formolarz kontaktowy – będą przechowywane przez okres 1 roku od momentu przesłania zapytania lub korespondencji;
   4. w celu wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Administratorze – będą przechowywane przez okres wymagany przepisami prawa;
   5. w celu dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami innych podmiotów – będą przechowywane przez okres potrzebny do przedawnienia roszczeń.
 1. Prawa osób, których dane dotyczą
  1. Osobie, której dane dotyczą, przysługują następujące prawa:
   1. prawo dostępu do podanych danych osobowych oraz prawo otrzymania ich kopii;
   2. prawo do sprostowania danych osobowych;
   3. prawo do usunięcia danych osobowych;
   4. prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
   5. prawo do przeniesienia danych osobowych;
   6. prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych;
   7. prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ol. Stawki 2, 00-193 Warszawa).
  2. W przypadku, gdy przetwarzanie danych odbywa się na podstawie zgody, osoba, której dane dotyczą ma również prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie. Cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
  3. Prawo do cofnięcia zgody dotyczy również zgody na otrzymywanie informacji handlowej i zgody na używanie telekomunikacyjnych urządzeń końcowych i automatycznych systemów wywołujących dla celów marketingu bezpośredniego.
  4. Osoba, której dane dotyczą może w szczególności w dowolnym momencie zgłosić sprzeciw wobec przetwarzania dotyczących jej danych osobowych na potrzeby marketingu.
  5. W celu wykonania swoich praw osoby, których dane dotyczą, mogą skontaktować się z Administratorem.
  6. Osoba, której dane dotyczą może zwrócić się do Administratora również w celu uzyskania informacji na temat tego, dlaczego Administrator uznał, że może przetwarzać dane osobowe na podstawie prawnie uzasadnionych interesów.
 2. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji
  1. Administrator nie podejmuje wobec osób, których dane dotyczą decyzji, które opierają się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, i wywołują wobec tych osób skutki prawne lub w podobny sposób istotnie na nich wpływają.
 3. Źródło danych
  1. Administrator mógł pozyskać dane osobowe:
   1. bezpośrednio od osoby, której dane dotyczą;
   2. od przedstawiciela osoby, której dane dotyczą lub podmiotu, z którym ta osoba jest związana (np. jej pracodawcy);
   3. od innej osoby, która przekazała, że osoba, której dane dotyczą jest zainteresowana ofertą Administratora;
   4. Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub innych źródeł ogólnodostępnych;
   5. od partnerów zewnętrznych
Mając na uwadze artykuł 13 oraz 14 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej 2016/679 (RODO) przekazujemy informacje o zasadach przetwarzania danych osobowych przez ACTIVTEK spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Kielcach. ACTIVTEK sp. z o.o. będzie dalej nazywana administratorem. 1. Administrator

1.1. Administratorem danych osobowych jest ACTIVTEK sp. z o.o. z siedzibą w Kielcach przy ul. Olszewskiego 21, 25-663 Kielce, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Kielcach, X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000370488, NIP: 6572858098, REGON: 260390590.

2. Kategorie przetwarzanych danych

2.1. Administrator może przetwarzać m.in. następujące kategorie danych osobowych: dane identyfikacyjne, dane adresowe, dane kontaktowe oraz ewentualnie inne dane, jeżeli są one niezbędne do celów, w których Administrator przetwarza dane.

3. Cele przetwarzania danych

3.1. Administrator może przetwarzać dane osobowe w celu:

3.1.1. wykonania umowy lub podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą przed zawarciem umowy;

3.1.1.1. jeśli stroną umowy jest osoba, której dane dotyczą, to podstawą prawną przetwarzania będzie art. 6 ust. 1 lit. b RODO;

3.1.1.2. jeśli stroną umowy nie jest osoba, której dane dotyczą (a np. jej pracodawca), to podstawą prawną przetwarzania będzie art. 6 ust. 1 lit. f RODO, ponieważ zawarcie takiej umowy jest prawnie uzasadnionym interesem Administratora;

3.1.1.3. podanie danych osobowych w przypadku tego celu przetwarzania jest dobrowolne, ale jest warunkiem podjęcia działań przed zawarciem umowy a następnie zawarcia tej umowy;

3.1.1.4. bez podania danych zawarcie umowy nie będzie możliwe;

3.1.2. prowadzenia marketingu bezpośredniego produktów i usług Administratora;

3.1.2.1. podstawą prawną przetwarzania będzie art. 6 ust. 1 lit. f RODO, ponieważ marketing bezpośredni produktów i usług Administratora jest jego prawnie uzasadnionym interesem;

3.1.2.2. przetwarzanie danych w celu przesyłania treści marketingowych mailowo lub przekazywania ich telefonicznie będzie miało miejsce tylko, jeśli osoba, które dane dotyczą wyraziła zgodę na otrzymywanie informacji handlowych mailowo lub odpowiednio na korzystanie z jej numeru telefonu w celach marketingowych;

3.1.2.3. podanie danych osobowych w przypadku tego celu przetwarzania jest dobrowolne;

3.1.2.4. w przypadku braku podania danych osobowych takich jak numeru telefonu lub adresu e-mail osoba, której dane dotyczą nie będzie otrzymywała treści marketingowych.

3.1.3. skontaktowania się z osobą, której dane dotyczą, jeśli ta napisała do Administratora wiadomość lub wypełniła formularz kontaktowy;

3.1.3.1. podstawą prawną przetwarzania będzie art. 6 ust. 1 lit. f RODO, ponieważ odpowiadanie na zapytania lub korespondencję jest prawnie uzasadnionym interesem Administratora;

3.1.3.2. podanie danych osobowych w przypadku tego celu przetwarzania jest dobrowolne, ale może być konieczne, żeby dana osoba mogła skontaktować się z Administratorem i uzyskać odpowiedź;

3.1.3.3. bez podania danych uzyskanie odpowiedzi od Administratora może nie być możliwe, ale będzie to zależeć od konkretnej sytuacji;

3.1.4. wypełniania obowiązków prawnych ciążących na Administratorze, takich jak na przykład prowadzenie dokumentacji księgowej i rachunkowości zgodnie z obowiązującymi przepisami;

3.1.4.1. podstawą prawną będzie art. 6 ust. 1 lit. c RODO;

3.1.4.2. podanie danych, które są przetwarzane w tym celu jest wymogiem ustawowym;

3.1.4.3. brak podania danych uniemożliwiłby zawarcie umowy lub w konkretnym przypadku na przykład wystawienie faktury;

3.1.5. dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami innych podmiotów;

3.1.5.1. podstawą prawną przetwarzania będzie art. 6 ust. 1 lit. f RODO, ponieważ realizacja swoich praw w razie ewentualnego sporu jest prawnie uzasadnionym interesem Administratora;

3.1.5.2. w przypadku tego celu przetwarzania Administrator prawdopodobnie będzie dysponował już danymi osobowymi;

3.1.5.3. podanie innych danych osobowych może być jednak wymogiem ustawowym wynikającym z prowadzonego sporu, ale będzie to zależeć od konkretnej sytuacji.

4. Odbiorcy danych

4.1. Administrator może udostępnić dane osobowe odbiorcom, którzy przetwarzają dane w imieniu Administratora lub przetwarzają dane osobowe jako odrębni, niezależni administratorzy.

4.2. Administrator udostępnia odbiorcom dane osobowe zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, na przykład w oparciu o umowy powierzenia przetwarzania danych.

4.3. Administrator może udostępnić dane osobowe swoim podwykonawcom (podmiotom, z usług których korzysta przy przetwarzaniu) takim jak: Google LLC z siedzibą w USA oraz Google Ireland Limited z siedzibą w Irlandii – dostawcy usługi Google Analytics – narzędzia do analizowania strony Internetowej.

4.4. Odbiorcami danych osobowych Użytkownika mogą być również następujące kategorie podmiotów: pracownicy i współpracownicy Administratora, hostingodawcy, agencje marketingowe i reklamowe, podmioty świadczące usługi obsługi i utrzymania systemów IT, doradcy prawni. Podmiotom tym Administrator udostępnia dane osobowe Użytkowników zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa (na przykład w oparciu o umowy powierzenia przetwarzania danych, jeśli ich zawarcie jest wymagane zgodnie z RODO).

4.5. Administrator jest uprawniony do udostępnienia danych osobowych również innym podmiotom, jeśli obowiązek taki wynika z przepisów prawa.

5. Przekazywanie danych poza Europejski Obszar Gospodarczy

5.1. Administrator nie przekazuje danych osobowych poza Europejski Obszar Gospodarczy za wyjątkiem korzystania z usług następujących podmiotów: Google LLC oraz Google Ireland Limited.

5.2. W tym przypadku następuje transfer danych do USA. Transfer danych poza Europejski Obszar Gospodarczy odbywa się na podstawie standardowych klauzul umownych (art. 46 ust. 2 RODO).

Tekst standardowych klauzul umownych Google jest dostępny pod tym linkiem: https://privacy.google.com/businesses/processorterms/mccs/.

6. Okres przechowywania danych

6.1. Okres przechowywania danych osobowych jest ściśle powiązany z celem ich przetwarzania, dane osobowe nie będą przetwarzane dłużej niż przez okres, który wynika z celu w jakim zostały zebrane.

6.2. Dane osobowe przetwarzane:

6.2.1. w celu:

6.2.1.1. podjęcia działań przed zawarciem umowy – będą przechowywane przez okres 2 lat od dnia podjęcia tych działań, o ile nie doszło do zawarcia umowy;

6.2.1.2. wykonania umowy – będą przechowywane przez okres w jakim umowa jest realizowana i przez okres potrzebny do przedawnienia roszczeń;

6.2.2. w celu prowadzenia marketingu bezpośredniego produktów i usług Administratora – będą przechowywane do momentu:

6.2.2.1. zgłoszenia sprzeciwu względem ich przetwarzania w tym celu, lub

6.2.2.2. cofnięcia zgody na otrzymywanie informacji handlowej lub na używanie telekomunikacyjnych urządzeń końcowych i automatycznych systemów wywołujących dla celów marketingu bezpośredniego;

6.2.3. w celu skontaktowania się z osobą, której dane dotyczą, jeśli ta napisała do Administratora wiadomość lub wypełniła formularz kontaktowy – będą przechowywane przez okres 1 roku od momentu przesłania zapytania lub korespondencji;

6.2.4. w celu wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Administratorze – będą przechowywane przez okres wymagany przepisami prawa;

6.2.5. w celu dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami innych podmiotów – będą przechowywane przez okres potrzebny do przedawnienia roszczeń.

7. Prawa osób, których dane dotyczą

7.1. Osobie, której dane dotyczą, przysługują następujące prawa:

7.1.1. prawo dostępu do podanych danych osobowych oraz prawo otrzymania ich kopii;

7.1.2. prawo do sprostowania danych osobowych;

7.1.3. prawo do usunięcia danych osobowych;

7.1.4. prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych;

7.1.5. prawo do przeniesienia danych osobowych;

7.1.6. prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych;

7.1.7. prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).

7.2. W przypadku, gdy przetwarzanie danych odbywa się na podstawie zgody, osoba, której dane dotyczą ma również prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie. Cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

7.3. Prawo do cofnięcia zgody dotyczy również zgody na otrzymywanie informacji handlowej i zgody na używanie telekomunikacyjnych urządzeń końcowych i automatycznych systemów wywołujących dla celów marketingu bezpośredniego.

7.4. Osoba, której dane dotyczą może w szczególności w dowolnym momencie zgłosić sprzeciw wobec przetwarzania dotyczących jej danych osobowych na potrzeby marketingu.

7.5. W celu wykonania swoich praw osoby, których dane dotyczą, mogą skontaktować się z Administratorem.

7.6. Osoba, której dane dotyczą może zwrócić się do Administratora również w celu uzyskania informacji na temat tego, dlaczego Administrator uznał, że może przetwarzać dane osobowe na podstawie prawnie uzasadnionych interesów.

8. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji

8.1. Administrator nie podejmuje wobec osób, których dane dotyczą decyzji, które opierają się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, i wywołują wobec tych osób skutki prawne lub w podobny sposób istotnie na nich wpływają.

9. Źródło danych

9.1. Administrator mógł pozyskać dane osobowe:

9.1.1. bezpośrednio od osoby, której dane dotyczą;

9.1.2. od przedstawiciela osoby, której dane dotyczą lub podmiotu, z którym ta osoba jest związana (np. jej pracodawcy);

9.1.3. od innej osoby, która przekazała, że osoba, której dane dotyczą jest zainteresowana ofertą Administratora;

9.1.4. Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub innych źródeł ogólnodostępnych;

9.1.5. od partnerów zewnętrznych Administratora.

INFORMACJE O SPOSOBIE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH PRZEZ ACTIVTEK MEDICA SP. Z O.O

Mając na uwadze artykuł 13 oraz 14 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej 2016/679 (RODO) przekazujemy informacje o zasadach przetwarzania danych osobowych przez ACTIVTEK MEDICA spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Kielcach. ACTIVTEK MEDICA sp. z o.o. będzie dalej nazywana administratorem.
 1. Administrator
  1. Administratorem danych osobowych jest ACTIVTEK MEDICA sp. z o.o. z siedzibą w Kielcach przy ol. Olszewskiego 21, 25-663 Kielce, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Kielcach, X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000656981, NIP: 9591982240, REGON: 366246884.
 2. Kategorie przetwarzanych danych
  1. Administrator może przetwarzać m.in. następujące kategorie danych osobowych: dane identyfikacyjne, dane adresowe, dane kontaktowe oraz ewentualnie inne dane, jeżeli są one niezbędne do celów, w których Administrator przetwarza dane.
 3. Cele przetwarzania danych
  1. Administrator może przetwarzać dane osobowe w celu:
   1. wykonania umowy lub podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą przed zawarciem umowy;
    1. jeśli stroną umowy jest osoba, której dane dotyczą, to podstawą prawną przetwarzania będzie art. 6 ust. 1 lit. b RODO;
    2. jeśli stroną umowy nie jest osoba, której dane dotyczą (a np. jej pracodawca), to podstawą prawną przetwarzania będzie art. 6 1 lit. f RODO, ponieważ zawarcie takiej umowy jest prawnie uzasadnionym interesem Administratora;
    3. podanie danych osobowych w przypadku tego celu przetwarzania jest dobrowolne, ale jest warunkiem podjęcia działań przed zawarciem umowy a następnie zawarcia tej umowy;
    4. bez podania danych zawarcie umowy nie będzie możliwe;
   2. prowadzenia marketingu bezpośredniego produktów i usług Administratora;
    1. podstawą prawną przetwarzania będzie art. 6 1 lit. f RODO, ponieważ marketing bezpośredni produktów i usług Administratora jest jego prawnie uzasadnionym interesem;
    2. przetwarzanie danych w celu przesyłania treści marketingowych mailowo lub przekazywania ich telefonicznie będzie miało miejsce tylko, jeśli osoba, które dane dotyczą wyraziła zgodę na otrzymywanie informacji handlowych mailowo lub odpowiednio na korzystanie z jej numeru telefonu w celach marketingowych;
    3. podanie danych osobowych w przypadku tego celu przetwarzania jest dobrowolne;
    4. w przypadku braku podania danych osobowych takich jak numeru telefonu lub adresu e-mail osoba, której dane dotyczą nie będzie otrzymywała treści marketingowych.
   3. skontaktowania się z osobą, której dane dotyczą, jeśli ta napisała do Administratora wiadomość lub wypełniła formolarz kontaktowy;
    1. podstawą prawną przetwarzania będzie art. 6 1 lit. f RODO, ponieważ odpowiadanie na zapytania lub korespondencję jest prawnie uzasadnionym interesem Administratora;
    2. podanie danych osobowych w przypadku tego celu przetwarzania jest dobrowolne, ale może być konieczne, żeby dana osoba mogła skontaktować się z Administratorem i uzyskać odpowiedź;
    3. bez podania danych uzyskanie odpowiedzi od Administratora może nie być możliwe, ale będzie to zależeć od konkretnej sytuacji;
   4. wypełniania obowiązków prawnych ciążących na Administratorze, takich jak na przykład prowadzenie dokumentacji księgowej i rachunkowości zgodnie z obowiązującymi przepisami;
    1. podstawą prawną będzie art. 6 ust. 1 lit. c RODO;
    2. podanie danych, które są przetwarzane w tym celu jest wymogiem ustawowym;
    3. brak podania danych uniemożliwiłby zawarcie umowy lub w konkretnym przypadku na przykład wystawienie faktury;
   5. dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami innych podmiotów;
    1. podstawą prawną przetwarzania będzie art. 6 1 lit. f RODO, ponieważ realizacja swoich praw w razie ewentualnego sporu jest prawnie uzasadnionym interesem Administratora;
    2. w przypadku tego celu przetwarzania Administrator prawdopodobnie będzie dysponował już danymi osobowymi;
    3. podanie innych danych osobowych może być jednak wymogiem ustawowym wynikającym z prowadzonego sporu, ale będzie to zależeć od konkretnej sytuacji.
 1. Odbiorcy danych
  1. Administrator może udostępnić dane osobowe odbiorcom, którzy przetwarzają dane w imieniu Administratora lub przetwarzają dane osobowe jako odrębni, niezależni administratorzy.
  2. Administrator udostępnia odbiorcom dane osobowe zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, na przykład w oparciu o umowy powierzenia przetwarzania danych.
  3. Administrator może udostępnić dane osobowe swoim podwykonawcom (podmiotom, z usług których korzysta przy przetwarzaniu) takim jak: Google LLC z siedzibą w USA oraz Google Ireland Limited z siedzibą w Irlandii – dostawcy usługi Google Analytics – narzędzia do analizowania strony Internetowej.
  4. Odbiorcami danych osobowych Użytkownika mogą być również następujące kategorie podmiotów: pracownicy i współpracownicy Administratora, hostingodawcy, agencje marketingowe i reklamowe, podmioty świadczące usługi obsługi i utrzymania systemów IT, doradcy prawni. Podmiotom tym Administrator udostępnia dane osobowe Użytkowników zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa (na przykład w oparciu o umowy powierzenia przetwarzania danych, jeśli ich zawarcie jest wymagane zgodnie z RODO).
  5. Administrator jest uprawniony do udostępnienia danych osobowych również innym podmiotom, jeśli obowiązek taki wynika z przepisów prawa.
 2. Przekazywanie danych poza Europejski Obszar Gospodarczy
  1. Administrator nie przekazuje danych osobowych poza Europejski Obszar Gospodarczy za wyjątkiem korzystania z usług następujących podmiotów: Google LLC oraz Google Ireland Limited.
  2. W tym przypadku następuje transfer danych do USA. Transfer danych poza Europejski Obszar Gospodarczy odbywa się na podstawie standardowych klauzol umownych (art. 46 ust. 2 RODO).
Tekst standardowych klauzol umownych Google jest dostępny pod tym linkiem: https://privacy.google.com/businesses/processorterms/mccs/.
 1. Okres przechowywania danych
  1. Okres przechowywania danych osobowych jest ściśle powiązany z celem ich przetwarzania, dane osobowe nie będą przetwarzane dłużej niż przez okres, który wynika z celu w jakim zostały zebrane.
  2. Dane osobowe przetwarzane:
   1. w celu:
    1. podjęcia działań przed zawarciem umowy – będą przechowywane przez okres 2 lat od dnia podjęcia tych działań, o ile nie doszło do zawarcia umowy;
    2. wykonania umowy – będą przechowywane przez okres w jakim umowa jest realizowana i przez okres potrzebny do przedawnienia roszczeń;
   2. w celu prowadzenia marketingu bezpośredniego produktów i usług Administratora – będą przechowywane do momentu:
    1. zgłoszenia sprzeciwu względem ich przetwarzania w tym celu, lub
    2. cofnięcia zgody na otrzymywanie informacji handlowej lub na używanie telekomunikacyjnych urządzeń końcowych i automatycznych systemów wywołujących dla celów marketingu bezpośredniego;
   3. w celu skontaktowania się z osobą, której dane dotyczą, jeśli ta napisała do Administratora wiadomość lub wypełniła formolarz kontaktowy – będą przechowywane przez okres 1 roku od momentu przesłania zapytania lub korespondencji;
   4. w celu wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Administratorze – będą przechowywane przez okres wymagany przepisami prawa;
   5. w celu dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami innych podmiotów – będą przechowywane przez okres potrzebny do przedawnienia roszczeń.
 1. Prawa osób, których dane dotyczą
  1. Osobie, której dane dotyczą, przysługują następujące prawa:
   1. prawo dostępu do podanych danych osobowych oraz prawo otrzymania ich kopii;
   2. prawo do sprostowania danych osobowych;
   3. prawo do usunięcia danych osobowych;
   4. prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
   5. prawo do przeniesienia danych osobowych;
   6. prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych;
   7. prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ol. Stawki 2, 00-193 Warszawa).
  2. W przypadku, gdy przetwarzanie danych odbywa się na podstawie zgody, osoba, której dane dotyczą ma również prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie. Cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
  3. Prawo do cofnięcia zgody dotyczy również zgody na otrzymywanie informacji handlowej i zgody na używanie telekomunikacyjnych urządzeń końcowych i automatycznych systemów wywołujących dla celów marketingu bezpośredniego.
  4. Osoba, której dane dotyczą może w szczególności w dowolnym momencie zgłosić sprzeciw wobec przetwarzania dotyczących jej danych osobowych na potrzeby marketingu.
  5. W celu wykonania swoich praw osoby, których dane dotyczą, mogą skontaktować się z Administratorem.
  6. Osoba, której dane dotyczą może zwrócić się do Administratora również w celu uzyskania informacji na temat tego, dlaczego Administrator uznał, że może przetwarzać dane osobowe na podstawie prawnie uzasadnionych interesów.
 2. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji
  1. Administrator nie podejmuje wobec osób, których dane dotyczą decyzji, które opierają się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, i wywołują wobec tych osób skutki prawne lub w podobny sposób istotnie na nich wpływają.
 3. Źródło danych
  1. Administrator mógł pozyskać dane osobowe:
   1. bezpośrednio od osoby, której dane dotyczą;
   2. od przedstawiciela osoby, której dane dotyczą lub podmiotu, z którym ta osoba jest związana (np. jej pracodawcy);
   3. od innej osoby, która przekazała, że osoba, której dane dotyczą jest zainteresowana ofertą Administratora;
   4. Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub innych źródeł ogólnodostępnych;
   5. od partnerów zewnętrznych